Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Regenwater
   
Regenwater  

Regen is een vorm van neerslag, net als sneeuw en hagel. Samen wordt dit ook wel hemelwater genoemd.

Neerslag per jaar
Gemiddeld valt er per jaar in Nederland ongeveer 790 mm neerslag (voornamelijk regen en sneeuw). Dat wil zeggen: 790 liter op elke m2. Deze hoeveelheid valt in ongeveer 570 uren dat het regent of sneeuwt. Dat is nog geen 7% van de tijd. De rest van de tijd is het dus droog. Op ongeveer 125 dagen per jaar valt er helemaal geen neerslag.
Een hoeveelheid neerslag van 20 mm in een etmaal komt op 20 dagen per jaar voor; 30 mm of meer komt gemiddeld slechts eens per jaar voor. Toch zijn er af en toe extreme neerslaghoeveelheden van 100 mm of meer in een etmaal. Dergelijke neerslaghoeveelheden zijn vrijwel altijd plaatselijk. Het aantal dagen met extreme neerslag lijkt toe te nemen.

Regenwater is eigenlijk geen afval
In een groot deel van Nijmegen gaat het regenwater samen met het vieze afvalwater in één buis. Dat willen we eigenlijk liever niet. Het riool kan bij hevige regenval het regenwater niet verwerken en stort over in vijvers, het Maas-Waalkanaal en de Waal. Hierdoor treedt waterverontreiniging op. Soms komen wegen en paden blank te staan. De snelle afvoer van regenwater via het riool draagt ook bij aan de hoogwaterproblematiek. Regenwater krijgt niet meer de gelegenheid de bodem in te zakken: het verdwijnt via het riool en de zuiveringsinstallatie naar de rivier. De zuiveringsinstallatie kan zo niet optimaal werken: er moet onnodig veel water worden gezuiverd. Bovendien wordt zo een heleboel relatief schoon water gezuiverd.

Regenwater afkoppelen
Schoon water hoort niet in het riool. In de stad is er echter nog veel verhard oppervlak dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. U kunt de regenpijp van het riool afhalen en aansluiten op een infiltratievoorziening, of het water in de tuin laten stromen, zodat het in de bodem kan zakken. Dat heet het afkoppelen van regenwater van het riool. Voordat het regenwater de grond in gaat kunt u het natuurlijk ook opvangen voor gebruik, bijvoorbeeld in een regenton.

De gemeente zorgt er bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van wijken voor dat zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool.Ook bij haar eigen gebouwen werkt zij aan afkoppelen.

Rioolcapaciteit vergroten
Om riooloverstorten met vuilwater te voorkomen kunnen we ook de capaciteit van het riool vergroten. Daaraan wordt nog steeds gewerkt, maar het is onmogelijk om overal de rioolcapaciteit te vergroten. Alle buizen zijn per slot van rekening op elkaar aangesloten, dus als de ene buis 2x zo groot zou worden moet de volgende buis ook vergroot worden.

Wel kunnen we proberen het afvalwater zoveel mogelijk te bergen en vast te houden. Zo werd een groot bergbezinkbassin aangelegd bij de Tarweweg om het teveel aan verzameld afvalwater tijdelijk te kunnen vasthouden.
Meer informatie over riolering vindt u hier.

Anders omgaan met regenwater
Als het aan de gemeente Nijmegen en haar waterpartners ligt is dit de volgorde waarop we met regenwater omgaan, de volgende:

  1. Gebruik van regenwater, door het op te vangen om bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen, de auto te wassen of de tuin te sproeien.
  2. Vasthouden, bijvoorbeeld in een vegetatiedak.
  3. Infiltratie in de bodem.
  4. Afvoer naar open water, bij voorkeur via een filter, zoals een wadi.
  5. Afvoer naar de zuiveringsinstallatie (als het niet anders kan).

Analyse van hemel- grond-, of drinkwater
Er zijn verschillende milieukundige bureaus en bedrijven die analyses kunnen uitvoeren. De kosten zijn voor eigen rekening. In Nijmegen benadert u Ingenieursburo Envita voor water- en grondonderzoek; T: 024-3975762 ( www.envita-nijmegen.nl) of in Arnhem bij FUGRO Ingenieursbureau BV., T: 026-3698444 (www.fugro-nederland.nl)